Rejoice Gugu Cele

Degrees Held

 • PTD(UCE)
 • HDE(SACOL)
 • B.Ed. Social justice Education (UKZN)
 • M.Ed. Foundation Phase (UKZN)

Research Interests

 • African Languages
 • African Literature
 • Language and Literacy Pedagogy
 • Children’s literature

Teaching Interests

 • African Languages Education
 • Language and Literacy pedagogy
 • Children’s Literature

Selected

Publications

 • Buthelezi T.M., Agbomedji A.M. and Cele R.G.L. (2018) African Folklore For Critical Self-reflection, Dialogue, Resultant Attitudinal and Behaviour Change: University Students’ Experience. South African Journal for Folklore Studies.

Teaching Expertise

 • Language and Literacy pedagogy
 • African Languages Education
 • IsiZulu Education
 • African Folklore

Student

Supervision

 • Nokubonga Ngcobo 2018 (current)
 • Mzwandile Myeza 2017 (Completed) (Izingcwaningo Mayelana Nokusetshenziswa KweZilimi Zama-Afrika Njengezilimi Zokufundisa(1986-2016)
 • Mzwandile Myeza 2018 (Current)